Log In | Register
email: kcpa.bc@outlook.com

역대 협회 소개

 제1대 회장단(2015~2016) 

   회장 : 장 광순 회계사

   총무 : 단 김 회계사

   재무 : 장 정원 회계사

   이사 : 백 기욱 회계사

   이사 : 안 성준 회계사

제2대 회장단(2017~2018) 

   회장 : 정 운경 회계사

   총무 : 남궁 재 회계사

   재무 : 강 선 회계사

   이사 : 신 정묵 회계사

   이사 : 조 래희 회계사